koppelbeeld-beiaardschool-standaard.jpg

Inschrijving Beiaardwedstrijd Koningin Fabiola

WEDSTRIJDREGLEMENT

Vanaf haar oprichting in 1922 ijvert de Koninklijke Beiaardschool “Jef Denyn” voor de bevordering en de bloei van de beiaardkunst. Vanuit die doelstelling organiseerde ze in 1987 voor het eerst de Internationale Beiaardwedstrijd Koningin Fabiola. In 2019 zijn we aan de achtste uitgave toe. Opnieuw gebeurt de organisatie in nauwe samenwerking met de Stad Mechelen en de Koninklijke Vereniging voor Toren en Beiaard vzw.

Dit concours is ongetwijfeld het belangrijkste op zijn gebied. Het is tevens een sterke stimulans voor de erkenning van de beiaardkunst als een artistiek gebeuren van het hoogste niveau. Tijdens de preselecties worden de vijf beste deelnemers uitgekozen. Deze wedijveren vervolgens met elkaar om de eerste plaats tijdens de finaledagen.

De winnaars van de vorige edities hebben intussen internationaal naam gemaakt: Geert D’hollander (1987), Boudewijn Zwart (1990), Gideon Bodden (1993), Tom Van Peer (1998), Twan Bearda (2003), Kenneth Theunissen (2008), Joey Brink (2014)

1. Programma

De Achtste Internationale Koningin Fabiolawedstrijd voor Beiaard vindt in Mechelen plaats van 10 tot 14 juli 2019.

10 en 11 juli: Preselecties op de concertbeiaard van Sint-Rombouts + Improvisatiewedstrijd
12 juli: Repetitie finalisten op de beiaard van Sint-Rombouts + kamerbeiaard in Cultuurcentrum
13 juli, 13u30: Eerste finaledag op de concertbeiaard van Sint-Rombouts
14 juli, voormiddag: Repetitie met orkest
14 juli, 14u00: Tweede finaledag in het Cultuurcentrum van Mechelen op de kamerbeiaard van de Koninklijke Beiaardschool met medewerking van het koperensemble Art of Brass o.l.v. Rik Ghesquière.

2. De jury

De uitspraken en beslissingen van de jury’s zijn bindend voor het resultaat van een wedstrijd.
Tijdens de wedstrijd wordt elke communicatie tussen de deelnemers en de juryleden vermeden.

2.1. De jury van de preselectie

 • Koen Cosaert (voorzitter)
 • Gerda Samyn (secretaris)
 • Eddy Mariën
 • Tom Van Peer
 • Dina Verheyden
 • Koen Van Assche
 • Kenneth Theunissen
 • Bas de Vroome

2.2. De jury van de finale

 • Koen Cosaert (voorzitter)
 • Gerda Samyn (secretaris)
 • Stefano Colletti
 • Frans Haagen
 • Eddy Mariën
 • Trevor Workman
 • Malgosia Fiebig
 • Dina Verheyden
 • Ellen Dickinson
 • Geert D’hollander
 • Tom Van Peer
 • Koen Van Assche

3. Inschrijving en deelnemingsvoorwaarden

Inschrijvingen gebeuren vóór 1 mei 2019 op het secretariaat van de Koninklijke Beiaardschool “Jef Denyn”, Bruul 52-bus 5, B-2800 Mechelen, België. Deelnemers moeten minstens 18 jaar zijn op 10/07/2019.

De inschrijving is enkel geldig wanneer het secretariaat in het bezit is in een digitale versie van:

 • beknopt curriculum vitae (maximum 1500 tekens) en foto (minimum 1 MB)
 • repertoriumlijst met vermelding van de tijdsduur van ieder werk
 • een kopie van de partituren
 • opgave van de gekozen werken voor de preselectie en de finale
 • vermelding of je deelneemt aan de improvisatiewedstrijd

Door de inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met het wedstrijdreglement.

De organisatoren kunnen inzendingen weigeren die het vereiste niveau niet halen. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk. Na aanvaarding krijgen de kandidaten onmiddellijk een bevestiging toegestuurd evenals de partituren van de plichtwerken.

De deelnemer verleent door zijn inschrijving het recht aan de organisator om eventuele
beeld- en geluidsopnames, in opdracht van de organisator gecapteerd of door de deelnemer ter beschikking gesteld in het kader van de wedstrijd, zonder vergoeding te gebruiken voor promotiedoeleinden.

4. Repertoire

De kandidaten dienen een repertorium bestaande uit tien zelfgekozen werken van een hoge virtuositeit voor te leggen:

 • Vier barokwerken of classicistische werken waaronder een preludium van Matthias Vanden Gheyn
 • Drie werken in romantische stijl oorspronkelijk voor beiaard geschreven
 • Drie werken in hedendaagse stijl eveneens oorspronkelijk voor beiaard geschreven

Bij de samenstelling van het repertoire houdt de kandidaat er rekening mee dat het zowel werken voor zware beiaard als voor lichte mobiele beiaard bevat.

De partituren die bij de inschrijving overhandigd worden mogen geen enkele aanwijzing bevatten waaruit de identiteit of de nationaliteit van de kandidaat kan worden afgeleid. Het ingezonden repertoire wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de muziekcommissie van de wedstrijd. Deze commissie wordt samengesteld uit de docenten van de Koninklijke Beiaardschool.

5. Plichtwerken

Het wedstrijdreglement schrijft in deze editie twee plichtwerken voor.

Het eerste plichtwerk voor beiaard solo van Geert D’hollander, componist en beiaardier van de Bok Tower (Lake Wales, Florida), wordt uitgevoerd tijdens de preselectie en de eerste finaledag.
Het tweede plichtwerk voor mobiele beiaard en koperensemble van de hand van de Franse beiaardier en componist Stefano Colletti, wordt uitgevoerd op de tweede finaledag.

6. De Improvisatiewedstrijd

Iedere deelnemer aan de wedstrijd is vrij om zich in te schrijven voor de Improvisatiewedstrijd. De improvisatie gebeurt op een gegeven thema tijdens de preselectie en wordt telkens uitgevoerd aansluitend op de repertoriumstukken. De improvisatie duurt maximum drie minuten. De deelnemer ontvangt het thema aan de deur bij het bestijgen van de toren. De winnaar wordt bekend gemaakt samen met de vijf laureaten op het einde van de preselectie.

7. De instrumenten

De preselecties en de eerste finaledag hebben plaats op de concertbeiaard van de Mechelse Sint-Romboutstoren, gegoten door de Koninklijke Eijsbouts te Asten in 1981. Deze beiaard bestaat uit 49 klokken van Bes°, c1, d1, es1 en chromatisch verder tot c5 (c1 klinkt als g°). Het pedaal bestaat uit anderhalf octaaf: Bes°, c1, d1, es 1 en chromatisch verder tot g2. Het totaal gewicht van de klokken is 40.000 kg. De basklok weegt 8.160 kg. Het klavier is een Europese standaard.

Tijdens de laatste finaledag wordt de Kamerbeiaard van de Koninklijke Beiaardschool bespeeld in het Cultuurcentrum van Mechelen. Deze werd in 2015-2016 door Royal Eijsbouts gegoten. Deze beiaard bestaat uit 50 klokken van c1, d1, es1 en chromatisch verder tot d5 (c1 klinkt als c2). Het pedaal bestaat uit anderhalf octaaf: c1, d1, es1 en chromatisch verder tot g2. Totaal gewicht van de klokken 1.951 kg. Basklok 260 kg. Het klavier is een Europese standaard met toetsdiepgang 45 mm.

De kandidaten krijgen gelegenheid om te oefenen op beide beiaarden en op de oefenklavieren in de Koninklijke Beiaardschool. Afspraken voor de oefensessies gebeuren via het secretariaat beiaardschool@mechelen.be

8. Verloop van de wedstrijd

Tijdens de preselectie voert de kandidaat drie werken uit, samen voor een duur van maximum 20 minuten:

 • Het plichtwerk (Geert D’hollander)
 • Een prelude van Matthias Vanden Gheyn
 • Een werk naar eigen keuze uit het ingezonden repertorium.
 • Improvisatie (optioneel)

Tijdens de eerste finaledag voert de kandidaat drie werken uit, samen voor een duur van maximum 20 minuten:

 • Het plichtwerk (Geert D’hollander)
 • Een werk naar eigen keuze uit het ingezonden repertorium
 • Een werk gekozen door de jury

Tijdens de tweede finaledag voert de kandidaat drie werken uit, samen voor een duur van maximum 20 minuten:

 • Het plichtwerk voor kamerbeiaard en kopers (Stefano Colletti)
 • Een werk naar eigen keuze uit het ingezonden repertorium, verschillend van het werk dat uitgevoerd werd op de eerste finaledag
 • Een werk gekozen door de jury

De volgorde van optreden wordt op woensdag en zaterdag bepaald door loting. De jurering van de preselectie geschiedt volledig anoniem. Bij de quotering van ieder uitgevoerd werk wordt het laagste en hoogste cijfer geschrapt. Dit gebeurt ook zo tijdens de finaledagen.
De vijf hoogst gequoteerde deelnemers uit de preselectie gaan door naar de finale. De niet geselecteerden ontvangen een kostenvergoeding van € 125.

Elke deelnemer wordt geacht de uurroosters en afspraken rond de optredens te respecteren.
Laatkomers kunnen van verdere deelname uitgesloten worden.

8. Prijzen

 • Eerste prijs: € 3000 - Prijs van Vice-minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel 
 • Tweede prijs: € 2000 - Prijs van de firma ARCO Information, Mechelen
 • Derde prijs: € 1500 - Prijs van de stad Mechelen en van de Gidsenbond Mechelen vzw Koninklijke Vereniging
 • Vierde prijs: € 1300 - Prijs van de Stad Roeselare en de Koninklijke Vereniging voor Toren & Beiaard Jef Denyn vzw
 • Vijfde prijs: € 1000 - Prijs van de firma Clock-O-Matic, Holsbeek
 • Improvisatieprijs: € 1000 - Prijs van de Koninklijke Beiaardschool 'Jef Denyn' vzw en van de Koninklijke Vereniging voor Toren & Beiaard Jef Denyn vzw
 • Extra prijs geschonken door SABAM voor de beste uitvoering van een Belgisch hedendaags werk: € 1000
 • Publieksprijs, georganiseerd door de Vereniging voor Toren en Beiaard 'Jef Denyn' vzw